Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

  1. Pieśń na wejście: Idźcie na cały świat
  2. Komentarz:

,,Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!" (1 Kor 9, 16) te słowa skierowane są do każdego chrześcijanina, który na mocy chrztu świętego staje się misjonarzem. Nie zawsze jednak jest on świadomy złożonej w jego sercu odpowiedzialności za braci, którzy nie słyszeli o Chrystusie. Dlatego właśnie w Kościele powszechnym został wprowadzony w 1926 r.  Światowy Dzień Misyjny, mający na celu budzenie odpowiedzialności wśród wiernych za głoszenie Ewangelii wszystkim narodom, czyli za ewangelizację ad gentes. Owocem obchodów Dnia Misyjnego powinno być osobiste zaangażowanie na rzecz ewangelizacji, gdyż bycie chrześcijaninem zobowiązuje nas do troski o misje.

To również i mnie dotyczy. Nie mogę być obojętny na fakt, że tyle miliardów moich sióstr i braci nie doświadczyło miłości miłosiernej naszego, dobrego Ojca w niebie. Troskę o misje można wyrażać na wiele sposobów, jak świadectwo życia,modlitwa, ofiara i pomoc materialna. Każdego dnia jest okazja, by dawać świadectwo o Chrystusie postępując zgodnie z Ewangelią wszędzie, gdzie będę realizował swoje obowiązki: w domu, w pracy, w szkole, na boisku, w autobusie,w sklepie, w parku czy w sieci. Ponadto istnieje wielka potrzeba wspierania dzieła misyjnego modlitwą, „najmocniejszym ze wszystkich środków – jak mówił bł. Jan Paweł II – jakimi dysponują ubodzy z Królestwa Bożego”. Zgodnie z Księgą Syracha „Modlitwa biednego przeniknie obłoki i nie ustanie, aż dojdzie do celu” (Syr 35, 17). 

Zaangażowanie w sprawy misji nie może być jednorazową akcją. Misja ad gentes winna być stałym sposobem działalności Kościoła i wiernych, dawaniem świadectwa o Chrystusie, który przyniósł nam zbawienie.Misja głoszenia dobrej nowiny o zbawieniu będzie podejmowana aż do Jego powtórnego przyjścia i zawsze jej owocność uzależniona będzie od naszej współpracy.

Okazją do odnawiania naszego zaangażowania w dzieło ewangelizacji są właśnie obchody Światowego Dnia Misyjnego. Zechciejmy podjąć dostępne nam formy wspierania misji jako wyraz naszej wdzięczności za  miłość Boga do każdego z nas, za łaskę spotkania Go w naszym życiu. Dzisiejsze modlitwy za misyjne dzieło Kościoła będziemy zanosić przez ręce Maryi, Gwiazdy Ewangelizacji.

 

  1. Modlitwa:

Wszechmogący Boże, Ty sprawiasz, że moc w słabości się doskonali. Prosimy, aby wierni zachęceni wezwaniem Twojego Syna nieustannie głosili Dobrą Nowinę i z radością angażowali się w dzieła ewangelizacji. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

          

  1. Fragment z Pisma Świętego: Łk 10,1-5

Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie:„Pokój temu domowi”.

 

  1. Modlitwa wiernych:

Do Boga, który nie pozostaje obojętny na wołania swego ludu, zanieśmy nasze prośby: (będziemy powtarzać:

Wysłuchaj Panie, prośby swego ludu

- Módlmy się za Kościół święty, aby nigdy nie zatracił swojej misyjnej tożsamości;

- Módlmy się za papieża Benedykta XVI, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby swoim przykładem zachęcali wiernych do zaangażowania się w dzieło ewangelizacji świata;

- Módlmy się za wszystkich, którzy słysząc o Jezusie i Ewangelii, zdecydowali się przyjąć chrzest i zostać Jego świadkami;

- Módlmy się za kraje misyjne i zamieszkującą je ludność, aby poznawszy Chrystusa byli gotowi żyć dla Niego i świadczyć o Nim wobec braci;

- Módlmy się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, w szczególności w krajach misyjnych, aby nie zabrakło tych, którzy będą głosić Ewangelię aż po krańce ziemi;

- Módlmy się za misjonarzy, w tym również za misjonarzy świeckich, aby z radością i miłością głosili Chrystusa;

- Módlmy się za wszystkich, którzy przygotowują się do wyjazdu na misje, aby ich głębokie zakorzenianie się w Chrystusa wydało obfite owoce;

- Módlmy się za zmarłych misjonarzy i misjonarki, aby Bóg dołączył ich do grona swoich wybranych;

- Módlmy się za nas samych, abyśmy świadczyli o Chrystusie, wspierając misje swoją modlitwą i ofiarą.

Boże,Ty dałeś nam Swojego Syna, który nauczył nas zwracać się do Ciebie Abba Ojcze.Prosimy, wysłuchaj naszych próśb i umacniaj nas w wierze. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

  1. Adoracja:

Panie,obecny w Najświętszym Sakramencie. Dziękujemy Ci, że z miłości do nas oddałeś swoje życie. Dziękujemy, że nie zostawiłeś nas sierotami, ale zostałeś pod postaciami chleba i wina. Twoje Ciało jest pokarmem na życie wieczne, Krew Twoja jest napojem, źródłem miłości i pojednania, oczyszczenia i przebaczenia, wyzwolenia i uzdrowienia.

Panie,oświeć nasz rozum, oczyść serce, pomóż, abyśmy dobrze umieli się modlić. Dajn am swego Ducha i podobnie jak Apostołom, udziel łaski trwania na modlitwie wraz z Maryją. Ona jest Służebnicą Pańską, naszą Orędowniczką i Matką. Wraz z Maryją prosimy Cię, Panie, o przebaczenie wszelkich naszych przewinień, wszystkiego, czym Ciebie obrażaliśmy. Obdarz nas Boże swoją miłością i naucz kochać innych.

(chwila ciszy… rachunek sumienia)

A teraz,Panie Jezu, przyjmij nasze dziękczynienie:

- Dziękujemy Ci, Jezu, za Twoją miłość, która zaprowadziła Cię na krzyż

- Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje przyjście na świat, aby nas zbawić

- Dziękujemy Ci, Ojcze, za Ducha Świętego, który prowadzi Twój Kościół od wieków

- Dziękujemy Ci, Panie, za dar Eucharystii, za Twoje Ciało i Twoją Krew

- Dziękujemy Ci, Jezu, za Ewangelię

- Dziękujemy Ci, Panie, za przywrócenie nam godności dziecka Bożego i za dar Maryi Matki

- Dziękujemy Ci, Jezu, za łaskę wiary, nadziei i miłości, jaką wzbudzasz w naszych sercach

- Dziękujemy Ci, Panie, za naszych bliskich oraz wszystkich, których postawiłeś na naszej drodze.

- Dziękujemy Ci, Jezu, za papieża, biskupów, kapłanów, za cały Kościół powszechny

- Dziękujemy Ci, Panie, za wolną Ojczyznę, za wszystko, czym ją obdarzasz

- Dziękujemy Ci, Jezu, za misjonarzy oraz wszystkich wspierających misje swoją modlitwą i ofiarą

- Dziękujemy Ci, Panie za możliwość spotkania z Tobą, zawsze na miarę naszych pragnień.
         Panie, o tak wiele Cię prosimy,tak dużo chcielibyśmy otrzymać, ale tak często zapominamy o wyrażeniu Ci naszych podziękowań. Dlatego dziś chcemy uczynić to w sposób szczególny. Wraz z Twoją Matką w duchu wdzięczności chcemy odmówić trzecią tajemnicę radosną różańca:  Narodzenie Pana Jezusa.

Rozważanie:„Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie" (Łk 2, 6-7).

Były to zwykłe narodziny, chociaż przyszedł na świat Zbawiciel. Ukazują one miłość Boga, która objawia się w tajemnicy Wcielenia.

Maryjo,troszcząca się o Syna, czuwaj z tą samą troską nad wszystkimi swymi dziećmi, zwłaszcza z krajów misyjnych, aby Chrystus w pełni się w nas ukształtował.
(po odmówieniu dziesiątki różańca następuje chwila ciszy i indywidualnej adoracji, a następnie pieśń)

Pieśń: Wielbić Pana chcę...

 

  1. Modlitwa przed błogosławieństwem:

Panie Jezu Chryste, Twoja miłość do człowieka jest większa niż wszystkie inne dobra, spraw,prosimy, abyśmy umocnieni Twoim Słowem i napełnieni Duchem Świętym, potrafili całym sercem, umysłem i wolą świadczyć o zbawczej woli Boga Ojca i żyć według Ewangelii. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

 

  1. Błogosławieństwo i pieśń na zakończenie:

Dopóki żyje na świecie

choćby jeden tylko człowiek,

który nie zna i nie kocha Jezusa,

nie wolno spocząć Ci,

nie wolno spocząć Ci.

 

Opracował kl. Paweł Maj

                                                                 WSD Legnica

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM