Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

  1. Pieśń na wejście: Wiele jest serc

 

  1. Komentarz:

            Ojciec Święty Benedykt XVI na miesiąc lipiec wyznaczył intencję: Aby chrześcijańscy wolontariusze na terytoriach misyjnych potrafili dawać świadectwo miłości Chrystusa. Papież wzywa nas, abyśmy u progu rozpoczynających się wakacji szczególnie w swoich modlitwach pamiętali o chrześcijańskich wolontariuszach.

            Pamiętajmy, że wolontariusze nie są misjonarzami, jednak nie można też powiedzieć, że nie uczestniczą w posłudze misyjnej Kościoła.Wyjeżdżający na tereny misyjne wolontariusze są szczególną pomocą dla pracujących tam misjonarzy. Niejednokrotnie wolontariusze pomagają wprowadzeniu domów dla dzieci ulicy, uczą w szkole, prowadzą świetlice dla dzieci i młodzieży, pomagają w ośrodkach zdrowia założonych przez misjonarzy, a także pomagają przy budowie kaplic, ośrodków medycznych, szkół.Wolontariusze na czas swojej posługi są niezwykle cenną pomocą, z której korzystają misjonarze. Wolontariuszem misyjnym może zostać każda osoba, która wyraża taką chęć oraz spełnia pewne warunki. Także ci, którzy nie mogą wyjechać do krajów misyjnych mogą zostać wolontariuszami pomagając przy długofalowych programach i projektach lub jednorazowych akcjach prowadzonych przez zgromadzenia misyjne na terenie kraju.

            Za chwilę usłyszymy fragment Ewangelii według św.Mateusza, w której Jezus zwraca naszą uwagę na drobne rzeczy, które wykonujemy na rzecz bliźnich w życiu codziennym. Właśnie te drobne rzeczy, z pozoru nieważne, są wykonywane dla samego Jezusa! Podanie szklanki wody spragnionemu to jak podanie szklanki wody Jezusowi! Te drobne rzeczy, które wykonują wolontariusze pomagając misjonarzom, wykonują dla Jezusa! Pamiętajmy, jak ważna jest służba bliźniemu – jest to służba samemu Jezusowi!

 

  1. Modlitwa:

Wszechmogący Boże, Ty powołałeś do swojej służby apostołów i uczniów, spraw, aby wolontariuszom chrześcijańskim posługującym na terenach misyjnych nie zabrakło Twojej łaski oraz umacniaj ich w posłudze dla Twego Imienia. Przez Chrystusa,Pana naszego. Amen.

 

  1. Fragment z Pisma Świętego: Mt 25, 31-40

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie:„Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie,kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię?Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”.A Król im odpowie: „Zaprawdę powiadam wam, wszystko,co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

 

  1. Modlitwa wiernych

Do naszego Ojca zanieśmy nasze wspólne prośby i błagania:

Prosimy Cię, Ojcze, za Kościół Święty na całym świecie, aby zawsze był wierny nakazowi Twego Syna: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Ciebie prosimy...

Prosimy Cię, Ojcze, za papieża Benedykta XVI, by jako pierwszy misjonarz był wspierany w swoich inicjatywach przez wszystkich chrześcijan. Ciebie prosimy...

Prosimy Cię, Ojcze, za ludzi i narody, które nie poznały jeszcze Jezusa Chrystusa, aby dostąpiły tej łaski i doświadczyły Jego zbawczej mocy. Ciebie prosimy...

Prosimy Cię, Ojcze, za misjonarzy, aby w swojej pracy zawsze słuchali głosu Ducha Świętego i odpowiadali na najgłębsze potrzeby tych, do których są posłani. Ciebie prosimy...

Prosimy Cię, Ojcze, za chrześcijańskich wolontariuszy, aby wsparci Twoją pomocą owocnie pomagali misjonarzom w pracy misyjnej. Ciebie prosimy...

Prosimy Cię, Ojcze, o nowe i święte powołania misyjne. Niech wezwani jak Abraham z odwagą opuszczą rodzinny kraj i dom swego ojca, by pójść za Chrystusem i pełnić Jego Misję.Ciebie prosimy...

Prosimy Cię, Ojcze, za nas samych, abyśmy idąc za Jezusem w naszym codziennym życiu świadczyli o Nim i pociągali innych do Niego. Ciebie prosimy...

Wszechmogący Boże, usłysz nasze pokorne prośby i udziel nam swojego błogosławieństwa, abyśmy zawsze byli gorliwi w służbie misyjnemu dziełu Kościoła i coraz pełniej stawali się Twoimi uczniami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

  1. Adoracja:

Pieśń na wystawienie: Upadnij na kolana

Panie obecny wśród nas pod postacią chleba! Chcemy Cię prosić dzisiaj szczególnie za wolontariuszy chrześcijańskich pracujących na terenach misyjnych, chcemy Cię prosić o nowe powołania misyjne, aby nigdy nie zabrakło tych, którzy będą głosić Twoją Ewangelię aż po krańce świata.

(chwila ciszy)

Zostań! Żebyśmy mogli spotkać Cię na modlitwie uwielbienia i dziękczynienia, na modlitwie przebłagania i prośby. Zostań! Ty, który jesteś równocześnie ukryty w eucharystycznej tajemnicy wiary i objawiony pod postacią chleba i wina, które przyjąłeś w tym sakramencie.

Eucharystia jest sakramentalnym świadectwem Twego pierwszego Przyjścia, dzięki któremu zostały potwierdzone słowa proroków i wypełniły się oczekiwania ludzkości. Pozostawiłeś nam, o Panie, Twoje Ciało i Twoją Krew pod postacią chleba i wina, aby świadczyły o dopełnionym odkupieniu świata,aby przez nie Tajemnica Paschalna mogła dotrzeć do wszystkich ludzi jako sakrament Życia i zbawienia. Jednocześnie Eucharystia jest nieustającą zapowiedzią Twojego drugiego Przyjścia i znakiem ostatecznego Adwentu i całego oczekiwania Kościoła: Głosimy śmierć Twoją, Panie, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

Niech wszyscy, którzy uczestniczą w adoracji Twojej eucharystycznej obecności,odczują i usłyszą w czasie każdej wizyty, jak na nowo rozbrzmiewa prawda zawarta w słowach Apostoła: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”.

Ojcze nasz – Ojcze wszystkich, Ojcze sierot wojennych, Ojcze więzionych i uciśnionych; Któryś jest w niebie – wraz ze świętymi wszystkich narodów;

Przyjdź Królestwo Twoje – na całym świecie, pod słońcem zwrotnika i w podbiegunowym kręgu;

Bądź wola Twoja – na wszystkich kontynentach, w każdej rodzinie, w każdym życiu ludzkim, również w moim;

Jako w niebie – do którego tęsknią wszyscy ludzie;

Tak i na ziemi – by królestwo Twoje przyszło do wszystkich.

Chleba naszego powszedniego, daj nam Panie – milionom głodujących w różnych krajach. Prosimy również o Chleb Niebieski;

Odpuść nam nasze winy – nam, którzy zdobyliśmy świat, ale i wiele krzywd mu wyrządziliśmy. Niektórzy z nas więcej cenili złoto i kość słoniową niż dusze;

Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom – my którzy może nigdy nie modliliśmy się za drugiego, aby światło w nim zajaśniało, którzy może nigdy nie mieliśmy dobrego słowa pobudzającego do ufności.

Nie wódź nas na pokuszenie – zwątpienia, wygodnictwa i gnuśności w przyjmowaniu i głoszeniu Dobrej Nowiny;

Zbaw nas od zła wszelkiego – zbaw nas od winy grzechu, który ciąży na mnie i na wszystkich. Wybaw nas z mocy szatana. Wspomagaj Twój Kościół w tysiącach trudności. Pomóż nam nie zmarnować drogocennego czasu dnia dzisiejszego.

Amen.

 

Pieśń: Pobłogosław,Jezu, drogi

 

  1. Modlitwa przed błogosławieństwem:

Panie, obudź w każdym, kto należy do Twojego Kościoła prawdziwy zapał misjonarski, by głosić Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie poznali, i tym, którzy przestali wierzyć. Spraw, by było wiele powołań i podtrzymuj swą łaską misjonarzy w dziele ewangelizacji. Pozwól, by każdy z nas poczuł się odpowiedzialny za misje, a przede wszystkim zrozumiał, że naszym pierwszym obowiązkiem w szerzeniu wiary jest prawdziwe chrześcijańskie życie.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

  1. Błogosławieństwo i pieśń na zakończenie: Wszystkie narody klaskajcie w dłonie

 

 

 

Opracował:al. Karol Janik,

WSD Świdnica

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM