Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

W marcowej Papieskiej Intencji Misyjnej obejmujemy modlitwą kontynent azjatycki. Na ten kontynent swoją pomoc, w początkowym okresie działalności misyjnej, kierowała sługa Boża Paulina Jaricot. Dlatego nabożeństwo marcowe, z racji na 150 rocznicę jej śmierci, poświęcone będzie następującej intencji:

 

O błogosławione owoce roku poświęconego

słudze Bożej Paulinie Jaricot oraz o łaskę jej  beatyfikacji.

 

1.Pieśń na wejście:  Posyłam was  lub  Oto ja, poślij mnie

 

2.Komentarz: 

 

W roku 2012 przypada 150. rocznica śmierci Pauliny Jaricot, założycielki Dzieła Rozkrzewiania Wiary oraz Żywego Różańca. Obydwa te dzieła przetrwały do dziś i stanowią solidne zaplecze dla misyjnego dzieła Kościoła. Podczas tego nabożeństwa prośmy dobrego Boga o pomnożenie błogosławionych owoców wszystkich dzieł, dla których  życie i ofiara cierpienia Pauliny stały się kamieniem węgielnym. Wypraszajmy też łaskę rychłego wyniesienia Jej do chwały ołtarza.

Paulina Jaricot przyszła na świat w bardzo pobożnej rodzinie lyońskiego fabrykanta jedwabiu w 1799 r. Od wczesnego dzieciństwa marzyła o wyjeździe na misje do Chin. Jednak plany Boże okazały się być odmienne. Paulina w sensie dosłownym nigdy nie wyjechała na misje, nie ochrzciła nikogo, a mimo to jest jedną z czołowych postaci misyjnego dzieła Kościoła. Misyjne pragnienia rozwinęła i zrealizowała w całej pełni, ale na zupełnie innej drodze.

Paulina łączyła w sobie w doskonałej symbiozie praktyczny zmysł ewangelicznej Marty i kontemplacyjnego ducha Marii,co sprawiło, że w wieku niespełna 20 lat, odczytując natchnienie Boże powołała organizację Rozkrzewiania Wiary, która w tamtym czasie dla działalności misyjnej stanowiła niezbędne zaplecze materialne, modlitewne i animacyjne. Organizacja ta stała się podstawą do powołania w 1822 r. Stowarzyszenia  Dzieło Rozkrzewiania Wiary, które 100 lat później ze względu na błogosławione skutki dla całego Kościoła zostało podniesione do rangi dzieła papieskiego. Z Bożej łaski Stowarzyszenie rozwijało się  niezwykle dynamicznie.Paulina zaś, idąc za radą kierownika duchowego, usuwała się coraz bardziej z prowadzonej działalności i całkowicie oddała się życiu kontemplacyjnemu. Owocem tego czasu było – powstałe w ciągu jednej nocy – niezwykłej głębi dziełko zatytułowane„Eucharystia – Nieskończona Miłość”.

W Paulinie dojrzewało ogromne pragnienie rozpalania modlitewnego żaru w duszach. „Wystarczy, że jedna dusza jest gorąca– pisała – a pozostałe mogą być nawet zimne”, bo zgromadzone razem w „piętnastkę”różańcową wszystkie pozostałe też zapłoną. Z tej idei zrodziło się Dzieło Żywego Różańca i apostolatu dobrej książki, które rozprzestrzeniło się na cały świat. Dzieło to miało również stanowić zaplecze duchowe, modlitewne i formacyjne dla misyjnej działalności Stowarzyszenia Rozkrzewiania Wiary.  

Całe jej dalsze życie naznaczone było znamieniem Krzyża. „Krzyż – jak to sama określiła– będzie  moim jedynym skarbem”. Paulina zmarła 9 stycznia1862 r. w całkowitym opuszczeniu, osamotnieniu, pozbawiona dobrego imienia,podobnie do swojego Mistrza Jezusa Chrystusa.

 

  1. Modlitwa:

 

Święty i Miłosierny Boże, jakże bardzo umiłowałeś Swoją służebnicę Paulinę Jaricot i jak zapalczywie walczyłeś o jej całkowite oddanie się Tobie. Obficie też błogosławiłeś dziełom apostolskim, powołanym przez nią dla  rozkrzewiania wiary na całym świecie. Jej życie naznaczyłeś stygmatem Twojego Chwalebnego Krzyża. Prosimy Cię, byś i dzisiaj udzielił nam takiego ducha służby i umiłowania Twojego Królestwa na ziemi, jaki cechował Twoją służebnicę Paulinę. Spraw, abyśmy za jej przykładem  umiłowali Eucharystię i nauczyli się przyjmować Krzyż jako skarb, niekiedy jedyny, jaki nam pozostaje. Amen

 

  1. Fragment z Pisma Świętego

 

 „Zaprawdę,zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze,zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.  Ten, kto kocha swoje życie, straci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec” (J 12, 24-26).

 

5.Modlitwa wiernych:

 

    W roku poświęconym Paulinie Jaricot, tak bardzo oddanej i wiernej córce Kościoła, żarliwie zatroskanej o rozkrzewianie wiary zarówno w Azji, jak i na całym świecie, prośmy Pana:

 

    Będziemy powtarzać: Chryste, wysłuchaj nas 

 

- za Kościół Święty, by z większą odwagą i zapałem angażował się w misje ad gentes, tak aby Ewangelia dotarła aż na krańce ziemi;

- za Pasterzy Kościoła, konsekrowanych dla zbawienia całego świata, by ożywiali zapał misyjny w swoich diecezjach;

- za wszystkich misjonarzy opuszczających rodzinny kraj,idących głosić Chrystusa, aby zawsze towarzyszyła im Maryja, Matka Kościoła i Gwiazda Ewangelizacji, czyniąc owocnym ich trud;

- o nowe formy ewangelizacji, dostosowane do potrzeb naszych czasów, by były pomocne w docieraniu ewangelicznego orędzia do serc, które wciąż na niego czekają;

- o łaskę gorliwości i entuzjazmu wszystkim członkom Kościoła w przekazywaniu wiary;

- za nas samych, by spotkanie z Chrystusem, żywą Osobą,rodziło w nas pragnienie dzielenia się tym darem z innymi, aby wszyscy mogli doświadczyć Miłującej Obecności.

 

  1. Adoracja

 

Miłosierny Jezu, stajemy przed Tobą w pokornym uwielbieniu wraz z Pauliną Jaricot, która tak bardzo umiłowała Ciebie,obecnego w Najświętszym Sakramencie i Twoją Nieskończoną Miłość. Wiedziała, że doznajesz Panie, tyle wzgardy, opuszczenia i niezrozumienia od wszystkich. W duchu wynagrodzenia przyjmowała z żarliwą miłością niezliczone cierpienia fizyczne i duchowe: wzgardę, posądzenia, oszczerstwa, zdradę, opuszczenie,samotność, nie cofając się przed żadną ofiarą. Niczego tak bardzo nie pragnęła jak tego, by ta Miłość, tak cierpliwa i miłosierna, nie była lekceważona i obrażana, lecz by była znana i kochana na całym świecie i przez wszystkich.

Hostio Najświętsza, pragniemy zadośćuczynić za wszelkie zniewagi, za brak czci dla Twojej ukrytej chwały doznawanej w tylu kościołach i kaplicach. Miłosierny Jezu, pragniemy Ci dziękować za Eucharystię, w której uobecnia się Twoja Nieskończona Miłość

 

Będziemy powtarzać: Dziękujemy Ci Miłosierny Jezu

 

- za Twoją stałą  i zawsze miłującą obecność w Najświętszym Sakramencie Ołtarza

 

- za to, że zawsze oczekujesz na nas z tą samą Nieskończoną Miłością i nigdy się nie zniechęcasz nami, bo Twoja Miłość cierpliwa jest

 

- za to, że Twoja Nieskończona Miłość zawsze  przemienia nas, jeśli tylko zechcemy do Ciebie przyjść, bo Twoja Miłość łaskawa jest

 

- za to, że Twoja Nieskończona Miłość zawsze przebacza nam inie pamięta złego, bo Twoja Miłość miłosierna jest

 

- za to, że Twoja Nieskończona Miłość nie podnosi głosu, nie łamie trzciny nadłamanej, nie gasi knotka o nikłym płomieniu, bo cóż byłoby z nami

- za Twoje uniżenie w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, za to, że dajesz się nam jako pokarm na życie wieczne

 

Pieśń:O Miłości Nieskończona

 

Miłosierny Jezu, pragniemy przepraszać Cię za wszystkie zniewagi wyrządzone Twojej Nieskończonej Miłości.

 

Będziemy powtarzać:Przepraszamy Cię, Jezu

 

- za Twoje osamotnienie w Najświętszym Sakramencie Ołtarza,gdy tak łatwo i z błahych powodów Cię opuszczamy 

- za to, że tak mało Cię nawiedzamy, mając czas na wszystko i dla wszystkich, tylko nie dla Ciebie

- za to, że nasze trwanie przy Tobie na adoracji jest bardzo egoistyczne i podyktowane miłością własną, a nie miłością ku Tobie i naszym braciom, łaknącym prawdy Ewangelii

- za to, że tak łatwo zachwycamy się świętymi, np. Pauliną Jaricot, a tak mało ją naśladujemy w umiłowaniu Ciebie, Twojego świętego Kościoła i jego misji ewangelizacyjnej.

 

Pieśń: Nie zostawię Cię samego

 

  1. Modlitwa przed błogosławieństwem

 

Panie Jezu, Ty obdarzasz nas nieustannie swoją Nieskończoną Miłością, nie zważając na naszą niegodność i niewdzięczność. Bądź uwielbiony Panie. Prosimy Cię o pogłębienie naszej wiary, by przemieniała się w pełną miłości troskę o miliony naszych braci i sióstr, tak jak my odkupionych Twoją krwią, którzy żyją nieświadomi tego daru Odkupienia.

 

  1. Błogosławieństwo i pieśń na zakończenie

 

Pieśń: Zbawienie przyszło przez Krzyż

Opracowanie: pum

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM