Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

1.    Pieśń na wejścieCały świat niech śpiewa (wszystkie pieśni zaczerpnięto z: ks. J. Siedlecki, Śpiewnik kościelny, wydanie XL, Kraków 2006, s. 494.)

2.    Wprowadzenie:

     Służba zdrowia na wsi w Azji czy na Czarnym kontynencie ogranicza się często do małego punktu z jednym pracownikiem - odpowiednikiem polskiego pielęgniarza, który robi szczepienia, nastawia złamane kończyny i rozdaje leki na najpowszechniejsze choroby. Ludzie przychodzący do takiego punktu czekają godzinami w kolejkach. Często zniechęcają się i idą do znachora czy szamana, któremu muszą zapłacić, albo nie leczą się wcale. Pomimo ogromnego postępu w tym zakresie na jednego lekarza w Afryce przypada przeciętnie aż 13,2 tys. mieszkańców, tzn. trzy razy więcej niż średnia na świecie. Afrykańskie realia wykazują w tym względzie ogromne zróżnicowanie regionalne i lokalne, przy czym najbardziej niekorzystna sytuacja ma miejsce w grupie krajów strefy międzyzwrotnikowej, np. w Mali, gdzie na jednego lekarza przypada prawie 68 tysięcy mieszkańców.
    W Księdze Syracha, którą za chwilę będziemy rozważać, czytamy, żeby oddać lekarzowi cześć należną jego posłudze. Jak widzimy posługa w służbie zdrowia nie należy do łatwych, szczególnie w krajach najbiedniejszych. Prośmy w tym nabożeństwie, aby Pan wspierał wysiłki pracowników służby zdrowia w najuboższych regionach, którzy opiekują się chorymi i osobami starszymi. Niech umacnia ich swoim błogosławieństwem, a przez ich posługę niech wszyscy chorzy nie odwracają się od Niego, ale poprzez modlitwę doznali uleczenia, które pochodzi od Pana.


3.    Modlitwa:

     Wszechmogący Boże, Ty dałeś ludziom wiedzę, aby doznawać sławy dzięki swym przedziwnym dziełom. Wejrzyj na pracowników służby zdrowia i umocnij ich w posłudze, jaką spełniają dla chwały Twojego Imienia. Przez Chrystusa Pana naszego.


4.    Fragment z Pisma Świętego: Syr 38, 1-14

     Oddaj lekarzowi cześć należną jego posłudze, albowiem i jego stworzył Pan. Od Najwyższego pochodzi uzdrowienie, i od króla dar się otrzymuje. Wiedza lekarza podniesie mu głowę, nawet w obecności możnych będą go podziwiać. Pan stworzył leki [pochodzące] z ziemi a człowiek mądry nie będzie nimi gardził. Czyż to nie przez drewno woda stała się słodka, aby Jego moc poznano? On dał ludziom wiedzę, aby doznawać sławy dzięki swym przedziwnym dziełom. Dzięki nim uleczył, a ból ich usunął. Z nich aptekarz sporządza leki, aby nie było końca Jego dziełom; i pokój od Niego trwa na całej ziemi. Synu, w chorobie nie odwracaj się od Pana, ale módl się do Niego, a On cię uleczy. Odrzuć przewrotność – wyprostuj ręce i oczyść serce z wszelkiego grzechu! Złóż ofiarę wonną i pamiątkę z najprzedniejszej mąki, i hojną obietnicę, na jaką cię tylko stać. Potem daj miejsce lekarzowi, bo jego też stworzył Pan, nie odsuwaj się od niego, albowiem on ci jest potrzebny. Bywa taki czas, kiedy w ich rękach jest wyjście z choroby; oni sami będą błagać Pana, aby dał im moc przyniesienia ulgi i uzdrowienia, dla ocalenia życia.


5.    Modlitwa wiernych

     Boże, Twoja wola kieruje wszystkimi chwilami i okolicznościami naszego życia, pokornie prosimy, przyjmij modlitwy, które Ci składamy:
    Wejrzyj łaskawie na naszego papieża Benedykta XVI i spraw, aby ustanowiony przez Ciebie następca Piotra był dla Twojego ludu widzialnym fundamentem jedności i bratniej miłości. Ciebie prosimy…
   Wejrzyj na tych, którzy nie znają Twojego imienia, obudź w sercach wierzących prawdziwą troskę o zbawienie świata i wyślij nowych robotników do głoszenia Twojej miłości. Ciebie prosimy…
  Wejrzyj na wszystkich pracowników służby zdrowia, aby wsparci Twoim błogosławieństwem z poświęceniem i miłością opiekowali się chorymi. Ciebie prosimy…
   Wejrzyj na zmarłych misjonarzy i misjonarki, aby ci, którzy w ziemskim życiu pełnili święte posłannictwo, radowali się wiecznie w niebieskiej chwale. Ciebie prosimy…
    Wejrzyj na nas, zgromadzonych wokół Twojego ołtarza, spraw, abyśmy nie tylko znali Twoje słowo, ale stosowali je w swoim życiu. Ciebie prosimy…
   Wszechmocny Boże, Ty sprawiłeś, że przez posługę głoszenia Słowa ludy pogańskie przeszły z ciemności do światła prawdy, prosimy Cię, udziel nam łaski, byśmy trwali w niezachwianej wierze i nadziei płynącej z Twojej Ewangelii. Przez Chrystusa Pana naszego.

6.    Adoracja: Modlitwa Ojcze nasz

Pieśń na wystawienie: Ja wiem w kogo ja wierzę  (s. 190.)

    Panie Jezu Chryste, ukryty pod postacią chleba, czasami pytamy, co robić podczas adoracji? Pragniemy Cię kochać, uwielbiać, dziękować i prosić, bo cóż może biedak, gdy spotyka bogacza? Cóż może chory, gdy spotyka lekarza? Właśnie my, Panie Jezu, tacy ubodzy przychodzimy przed Twoje Oblicze. Chcemy Cię uwielbiać za to, że z nieba zstąpiłeś i pod postacią Chleba pozostać z nami zechciałeś. Rozpal w nas żar miłości do Ciebie i spraw, abyśmy nigdy nie stali się obojętni na Twoją miłość. Chcemy w Tobie pokładać nadzieję, bo tylko Ty dajesz nam zbawienie.
    Dzisiaj szczególną modlitwą otaczamy naszych braci i nasze siostry posługujące wśród chorych. Dziękujemy Ci za ich posługę, za poświęcenie, podjęcie trudu i ryzyka, aby być najbliżej potrzebujących. Niejeden z nas nie ma takiej odwagi. Spraw, aby nasi bracia i siostry, pełni wiary w Twoją obecność w duszach najmniejszych, napełnieni nadzieją na spotkanie z Tobą, miłujący bezgranicznie bliźnich, do których zostali posłani, byli prawdziwymi świadkami Twojego Imienia.


Pieśń: Głoś imię Pana (s. 504)
(Adoracja w ciszy)

    W świętej eucharystii obecny jest ten sam Chrystus, który narodził się, żył, umarł i zmartwychwstał. Udziela się nam, aby nas pokrzepić, towarzyszyć i być dla nas zadatkiem nieba. Panie Jezu, wierzymy głęboko, że rzeczywiście jesteś z nami. Cieszymy się, że możemy do Ciebie mówić o tym, co nas martwi, cieszy, dlatego teraz pragniemy otworzyć przed Tobą nasze serca. Pamiętamy także o naszych braciach i siostrach niosących pomoc chorym. Polecamy wszystkie nasze intencje słowami litanii misyjnej:


Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Za tych, co na Twą służbę życie oddali – dziękujemy Ci, Panie.
Za tych, co swoją miłością ogarniają wszystkie narody ziemi – dziękujemy Ci, Panie.
Za tych, którzy oświetlają umysły ludziom – dziękujemy Ci, Panie.
Za tych, co swym przykładem umacniają w narodach wiarę – dziękujemy Ci, Panie.
Za tych, co budują Twój Kościół na wszystkich krańcach ziemi – dziękujemy Ci, Panie.
Za nowo ochrzczonych – dziękujemy Ci, Panie.
Za gorące serca spragnione Twojej nauki - dziękujemy Ci, Panie.

O nowych głosicieli Ewangelii – prosimy Cię, Panie.
O ludzi życzliwych misjom - prosimy Cię, Panie.
O błogosławieństwo dla Twych synów w trudnej pracy misyjnej - prosimy Cię, Panie.
O przyjęcie do grona Twych świętych tych, którzy całe życie głosili Ewangelię ludom - prosimy Cię, Panie.
O dar wiary dla tych, którzy jej nie mają - prosimy Cię, Panie.
O umacnianie w wierze nowych dzieci Kościoła - prosimy Cię, Panie.
O pocieszenie tych, którym się w pracy nie wiedzie - prosimy Cię, Panie.
O wysłuchanie wszystkich próśb naszych - prosimy Cię, Panie.

Daj, Boże, wszystkim wierzącym łaskę zrozumienia, że są posłani do głoszenia i świadczenia o Twojej Ewangelii wszystkim narodom na całej ziemi. Amen.  

Pieśń: Idźcie na cały świat (s. 505)

Modlitwa bł. Jana XXIII za misjonarzy:

     Panie Jezu Chryste, spojrzyj, prosimy na Twoich misjonarzy, kapłanów i braci, siostry i świeckich, którzy wszystko opuścili - aby dawać świadectwo słowu Twemu i Twej miłości. Bądź im obrońcą mocnym, umocnieniem silnym i cieniem w południe, ochroną przed potknięciem się i ratunkiem przed upadkiem. Podnoś ich na duchu. Słowem i przykładem swoim oświecaj w przeciwnościach i niebezpieczeństwach. Niechaj im, Panie, towarzyszy sztandar Krzyża, ozdobiony Twoim wizerunkiem, w uciskach niech ich uczy ducha ofiary, w słabościach daje moc i pociechę, a we wszystkich trudnościach życia apostolskiego światło i wytrwanie. Amen.


7.    Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu: O Boże, dzięki Ci składamy (s. 576)

8.    Pieśń na zakończenie: Boże zmiłuj się nad nami  (s. 491)


                                                                      Opracował: kl. Kamil Pańkowiec , WSD Toruń

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM