Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

 

 

WPROWADZENIE

W lipcu 2018 roku kard. Fernando Filoni, prefekt watykańskiej Kongregacji Ewangelizacji Narodów, po raz pierwszy w  życiu przybył na Jasną Górę w Częstochowie. Jego intencją było – jak zaznaczył – powierzenie Matce Bożej spraw misyjnych Kościoła i rozwoju wiary w świecie. „Mój pobyt tutaj ma pewną wizję. Będąc odpowiedzialnym za misje na całym świecie, stawiam sobie pytanie: jak Maryja może towarzyszyć misjonarzom i opiekować się misjami, w jaki sposób może pomagać misjom na całym świecie? Maryja jest pierwszą misjonarką, bo Ona zaniosła Jezusa do Elżbiety. I tak jak kiedyś do niej, tak dziś niesie Go wszystkim innym”. Kard. Fernando Filoni podkreślił, że ewangelizacja świata nie może się odbywać bez Maryi, która towarzyszyła Jezusowi w Jego rozwoju i rozeznaniu drogi. Tak samo i dzisiaj może pomóc młodym w odnalezieniu ich powołania misyjnego i towarzyszyć im w jego rozwoju i realizacji. Jednym z przewodnich tematów niniejszego numeru „Lumen Gentium” jest wyzwanie, które nam niesie Maryja – pierwsza misjonarka. Drugą zaś i zasadniczą część aktualnego numeru poświęciliśmy jubileuszowi 25-lecia Wydawnictwa Papieskich Dzieł Misyjnych „Missio- -Polonia”.

Chociaż bowiem współcześni młodzi ludzie nie wyobrażają sobie życia bez nowoczesnych środków społecznego przekazu (Internet, SMS-y, portale internetowe, blogi, Facebook, Twitter itp.), to jednak ta nowa rzeczywistość pojawiła się nieco ponad 25 lat temu. Przez ten czas – aż do dzisiaj – tradycyjne czasopiśmiennictwo i wydawnictwa książkowe miały i mają nadal swoje znaczenie nie tylko wśród starszego pokolenia. Wpisują się w tę tradycję także wydawnictwa „Missio- -Polonia”, pełniąc różnorodne funkcje: informacyjną (przekazywanie informacji związanych z misjami, z nauczaniem i działalnością Kościoła) ewangelizacyjną, pomocową (gromadzenie środków na rzecz misji i misjonarzy), budząc powołania misyjne, organizując grupy współpracy z misjami, czy też kształtując obraz misji i pozytywne postawy wobec nich u czytelników. Numer uzupełniają wspomnienia o zmarłych misjonarzach, recenzja oraz opisy ostatnich konferencji i wydarzeń misyjnych.

Prof. Jarosław Różański OMI

WPROWADZENIE

Sobór Watykański II, który nazywamy przełomowym w  życiu Kościoła i nieustannie odwołujemy się do jego wskazań, ukazał szczególną misję i rolę świeckich. Podstawą było wskazanie na eklezjologię, w której punktem wyjścia jest sakrament chrztu oraz bierzmowania i ich owoce, a także powszechne powołanie do świętości (por. KDK 39). Na podkreślenie zasługują następujące słowa: „wszystko, co powiedziano o ludzie Bożym, stosuje się na równi do świeckich, zakonników i kleru, to jednak pewne rzeczy w sposób szczególny dotyczą świeckich – kobiet i mężczyzn – z racji ich stanu i posłannictwa” (KDK 30). Dlatego mówimy o specyficznym powołaniu katolików świeckich i ich misji w życiu Kościoła powszechnego. Możemy zatem stwierdzić, że świeckość należy odczytać jako „specyficzność charyzmatyczną” tych, którzy nie przyjmują święceń i  nie podejmują konsekrowanej formy życia. Ich życie radami ewangelicznymi, które nie są zarezerwowane jedynie do stanu życia konsekrowanego oraz kapłańskiego, jest uczestnictwem w kapłańskim, prorockim i królewskim urzędzie Jezusa Chrystusa.


 

Nauka soborowa poświęciła świeckim odrębny dokument Apostolicam actuositatem, podkreślając apostolski charakter ich życia w Kościele oraz świecie. W ten sposób urzeczywistnia się kapłaństwo powszechne w życiu świeckich realizowane w  świecie i  prowadzące do consecratio mundi, czyli uświęcania go niejako od wewnątrz. Idąc za myślą ojców soborowych, warto podkreślić, że posłannictwo świeckich nie jest zaleceniem, ale „obowiązkiem”, który wynika ze związku z Jezusem Chrystusem oraz odpowiedzialności za życie i kształt Kościoła w świecie. Apostolsko-posłanniczy charakter życia świeckich nabiera jeszcze większego kolorytu w  świetle Konstytucji duszpasterskiej o  Kościele w  świecie współczesnym Gaudium et spes, w  której odczytujemy dia- 4 Wprowadzenie logiczny sposób ewangelizacji. Zarówno misje ad intra, jak również ad gentes są powołaniem, a nie wyselekcjonowanym posłannictwem „niektórych” ludzi Kościoła. Z  tego względu Dekret o  działalności misyjnej Kościoła Ad gentes divinitus stwierdza: „Wszyscy bowiem wyznawcy Chrystusa, gdziekolwiek się znajdują, są zobowiązani tak okazywać świadectwem słowa i przykładem życia nowego człowieka, (…) aby inni widząc ich dobre czyny, chwalili Ojca i  pełniej pojęli prawdziwy sens życia ludzkiego i powszechną więź wspólnoty ludzkiej” (DM 11). Słowa te nabierają jeszcze większego znaczenia w świetle nauczania św. Jana Pawła II zawartego w Christifideles laici i w odniesieniu do misji w Redemptoris missio. W punkcie 71 papież bardzo wyraźnie podkreśla znaczenie świeckich: „Ten obowiązek spoczywa na nich w sposób szczególny w tych okolicznościach, w których tylko przez nich ludzie mogą usłyszeć Ewangelię i poznać Chrystusa. Ponadto ze względu na właściwy im charakter świecki mają szczególne powołanie, by «szukać Królestwa Bożego, zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej»”. Współczesne wyzwania pojawiające się wobec Kościoła i jego posłannictwa bardzo wyraźnie wskazują na „czas świeckich” w  jego życiu i misyjności. Z tego względu właściwe odczytanie i rozumienie „charyzmatu świeckich” oraz jego miejsca w Kościele i świecie jest nieodzowne. Niniejsza publikacja, podejmując wielowątkowo i  wieloaspektowo ten problem, stara się podkreślić najistotniejsze elementy misyjności świeckich oraz wynikających z niej posłannictwa, apostolstwa, duchowości, aktywności eklezjalnej, form działalności ewangelizacyjnej. Opracowanie podejmuje próbę nakreślenia obecnego stanu w tym względzie, jak również perspektywiczność formacji i działania.

Ks. prof. UKSW dr hab. Marek Tatar

Kierownik Katedry Mistyki Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie

 

Spis treści

Wprowadzenie . . . . .. . . .. . . . 3

Rozprawy i Artykuły Ks. Marek Tatar, Duchowość misyjna świeckich . . . . . . . . . . . . 5

O. Wojciech Kluj OMI, Polscy misjonarze świeccy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Kinga Lendzion, Postawy świeckich wobec działalności misyjnej Kościoła . . . 51

O. Tomasz Szyszka SVD, Wolontariat misyjny – szansą dla świeckich . . . . . . . . 75

Dokumentacje O. Eugeniusz Kowol OMI, Relacje misjonarzy z ludnością autochtoniczną w Kamerunie . . . . . . . . . . 97

Mariola Krystecka, Formacja misyjna młodzieży w czasopiśmie „Misje Dzisiaj” . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 107

O. Bogusław Żero MAfr, Współpraca misjonarzy świeckich ze zgromadzeniem misjonarzy Afryki w Ugandzie w latach 1989-2017 .. . 119

Życie dla misji O. Marcin Wrzos OMI, Rola Mariana Żelazka SVD w genezie i działalności Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”, w świetle epistolografii i jej periodyków misyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Recenzje Mariola Krystecka, Krzysztof Błażyca, „Krew Aczoli. Dziesięć lat po zapomnianej wojnie na północy Ugandy” . . . . . . . . . . . . 155

KONFERENCJE I SYMPOZJA Konferencja naukowa „Bilad As-Sudan: Polska a strefa Sudanu” . . . . . . . . . . . . 159

Sesja misjologiczna, czuwanie i posłanie misyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Konferencja naukowa „Jan Paweł II w Tajlandii” . . . . . . . . . . . . . . . . 170

 

Jest już w sprzedaży nowy numer naszego czasopisma „Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne”, zatytułowany „Maryja – pierwsza misjonarka”. Na ponad dwustu trzydziestu stronach możemy przeczytać rozprawy księży profesorów Marka Tatara, Leona Nieściora prezentujące posłuszeństwo, profetyzm i apostolat Maryi. Ks. dr Marcin Wrzos OMI w dwóch artykułach przybliża temat nowych mediów misyjnych.

Aktualny numer ma podtytuł „25 lat Wydawnictwa „Missio-Polonia”. W części dokumentalnej ks. bp Jan Piotrowski oraz aktualni i dawni pracownicy Wydawnictwa wspominają jego powstanie i prezentują wydawnictwo takie, jakim jest dzisiaj.

Możemy też przeczytać biografie i świadectwa o wielkich misjonarzach, którzy w ostatnim czasie odeszli do Pana – ks. dr. Januszu Gajdzie i bpie Eugeniuszu Jureczko OMI.

Bogato prezentuje się dział zawierający sprawozdania z ostatnich konferencji, sympozjów misjologicznych i sesji naukowych – w pierwszym półroczu 2018 r. było ich pięć.

Przedstawiamy też recenzję książki Piero Gheddo „Paweł Manna – założyciel Papieskiej Unii Misyjnej”.

Zachęcamy do zakupu tego półrocznika w naszym sklepie internetowym lub w warszawskiej siedzibie PDM lub tez do lektury online klikając na baner Lumen Gentium na naszej stronie www. Życzymy rozkoszowania się tym, co ważne, misyjne, a jednocześnie ciekawe i rozwijające.

MJ/PDM

 Lumen Gentium 1/2018

Kościół w Ameryce Łacińskiej a misje

„Powiedz biskupowi, że to Maryja Dziewica cię posyła i powtórz moje wielkie pragnienie, aby mieć w tym miejscu kościół” – usłyszał w 1531 r. Juan Diego, kiedy chciał wymówić się od misji, powierzonej mu podczas objawień. I rzeczywiście. W tym miejscu wyrósł kościół nie tylko ten materialny, w ciągu wieków coraz bardziej okazały, strzegący cudownego obrazu Pani z Guadalupe, ale przede wszystkim duchowy, indiański, mocno zakorzeniony w miejscowej tradycji.

Papież Franciszek a misje

Oddając kolejny numer Lumen Gentium naszym Czytelnikom, pragniemy zachęcić do podążania misyjnymi szlakami papieża Franciszka. Przyzwyczajeni do pielgrzymek św. Jana Pawła II sprzed mniej więcej ćwierć wieku, przyglądając się podróżom papieża Franciszka, możemy zauważyć wielkie zmiany zachodzące w świecie, a więc również w Kościele misyjnym.

JUBILEUSZ PAPIESKIEJ UNII MISYJNEJ

W bieżącym roku, dokładnie 30 października, minie sto lat od chwili, kiedy papież Benedykt XV zaaprobował Unię Misyjną Duchowieństwa. Rocznica ta jest szczególną okazją, aby wnikliwie spojrzeć na to dzieło, które w 1956 roku zostało podniesione do rangi papieskiego,i ze szczególną uwagą przeanalizować jego założenia i działalność. Aby jednak to studium przyniosło oczekiwane rezultaty, trzeba najpierw spojrzeć na bogactwo osobowości, ogrom misyjnego zaangażowania i niezwykle cenne przemyślenia bł. Pawła Manny, który stoi u początku dzisiejszej Papieskiej Unii Misyjnej.

Collectanea Missiologica

Rezygnacja z prawdy jest zabójcza dla wiary – przemówienie Benedykta XVI na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana, 21 października 2014 r.

Teologia religii

W swojej wielkiej encyklice misyjnej Redemptoris missio św. Jan Paweł II podkreślał, że „powszechność zbawienia nie oznacza,że otrzymują je tylko ci, którzy w wyraźny sposób wierzą w Chrystusa i weszli do Kościoła. Jeśli zbawienie zostało przeznaczone dla wszystkich, musi ono być dane konkretnie do dyspozycji wszystkich. Oczywiste jest jednak, że dziś, tak jak i w przeszłości, wielu ludzi nie ma możliwości poznania czy przyjęcia ewangelicznego Objawienia i wejścia do Kościoła.

Duchowość misyjna

„Działalność misyjna wymaga specyficznej duchowości odnoszącej się w szczególny sposób do tych, których Bóg powołał, aby byli misjonarzami” –podkreślał Jan Paweł II w programowej encyklice Redemptoris missio. W Kościele duchowość misyjna od zawsze była nacechowana miłością Boga i Chrystusa oraz świadomością potrzeby głoszenia Ewangelii,ogłaszania światu odwiecznego planu zbawczej miłości Boga w Trójcy Jedynego i zapraszania wszystkich ludzi na drogę wiary w Chrystusa.

Wielkie księgi wielkich religii

Tak jak pierwszym i niezastąpionym środkiem komunikacji w społeczności ludzkiej jest słowo, tak samo i Lud Boży jednoczy się przede wszystkim przez słowo Boga żywego. Dlatego Dekret o misyjnej działalności Kościoła podkreśla, iż głównym środkiem do zakładania Kościoła jest „głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa, do której przepowiadania posłał Pan swoich uczniów na cały świat” (DM 6). To przepowiadanie to ewangelizacja dążąca do nawrócenia serca ku Chrystusowi.

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM