Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

 Pierwszy tegoroczny numer półrocznika Lumen Gentium poświęcony jest 50-leciu katedry misjologii na ATK/UKSW i prezentuje w dużej części jej bogaty dorobek. Uzupełniają go teksty o kierunkach rozwoju misjologii w innych ośrodkach akademickich w Polsce, a także refleksje o stanie misjologii na uniwersytetach papieskich w Rzymie i uniwersytetach w Niemczech – podkreśla we wprowadzeniu prof. Jarosław Różański OM, redaktor naczelny Lumen Gentium. Za symboliczną datę powstania misjologii na ATK w Warszawie uważa się dzień 23 kwietnia 1969 r., kiedy to w rocznicę męczeńskiej śmierci wielkiego misjonarza, św. Wojciecha, ks. Feliks Zapłata SVD rozpoczął wykłady zlecone z teologii przekazu misyjnego dla studentów z katechetyki.

 Misjologia jako dyscyplina teologiczna rozwijała się w Polsce w okresie międzywojennym w dość skromnym wymiarze, zarówno pod względem refleksji naukowej, jak i działalności dydaktycznej. Po II wojnie światowej bp Kazimierz Kowalski, ordynariusz diecezji chełmińskiej, wznowił – jako pierwszy – wykłady z misjologii w podległym mu pelplińskim seminarium duchownym. Jednak ani refleksja misjologiczna, ani działalność dydaktyczna nie mogły się w tym czasie rozwinąć. Dopiero rok 1965 przeszedł do historii wyjazdów polskich misjonarzy jako czas wyraźnego przełomu. Po raz pierwszy większe grupy misjonarzy otrzymały od ówczesnych władz komunistycznych pozwolenie na wyjazd. Te wyjazdy stały się także bodźcem do rozwijania animacji misyjnej w niektórych zgromadzeniach zakonnych, np. werbistów, oblatów, salwatorianów czy redemptorystów. Zrodziła się także potrzeba pogłębionej refleksji misjologicznej, do której zachęcał Dekret o działalności misyjnej Kościoła Soboru Watykańskiego II podkreślając, że wszyscy misjonarze: kapłani, bracia, siostry i świeccy, każdy stosownie do swego stanu, muszą być przygotowani do przyszłej pracy. „Konieczne jest, by przyszły misjonarz oddawał się studiom misjologicznym, tzn. poznawał naukę i zasady Kościoła w zakresie działalności misyjnej, znał drogi, które posłańcy Ewangelii przemierzali na przestrzeni wieków, a także aktualny stan misji wraz z metodami, które obecnie uznaje się za bardziej skuteczne” (DM 26).

Oprac. na podstawie Wprowadzenia do numeru LG 1/2020 (178) prof. J. Różańskiego OMI, redaktora naczelnego LG

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Jarosław Różański OMI, Warszawska szkoła misjologiczna na ATK/UKSW. Wykładowcy, studenci, program i historia struktur.

Tomasz Szyszka SVD, Znaczenie sympozjów misjologicznych oraz publikacji i wystaw w dorobku misjologii warszawskiej. 

Wojciech Kluj OMI, Dorobek naukowy Katedry Misjologii ATK/UKSW w perspektywie półwiecza.

Andrzej Pietrzak SVD, Misjologia w Sekcji Teologii Fundamentalnej KUL.

Paul Steffen SVD, Szczególny wkład w badania misjologiczne Wydziału Misjologii Papieskiego Uniwersytetu Urbaniana w Rzymie.

Klaus Vellguth, Misjologia w Niemczech, analiza sytuacji w 2019 roku.

Bryan Lobo SJ, Th e Faculty of Missiology – Gregorian University Rome


DOKUMENTACJE
Ks. Tomasz Atłas, Finansowy wymiar współpracy misyjnej Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce w latach 2009-2019.

Ks. Franciszek Jabłoński, Dorobek naukowy i publicystyczny członków Stowarzyszenia Misjologów Polskich.

KONFERENCJE I SYMPOZJA
Ogólnopolska konferencja misjologiczna „Jan Paweł II na Kubie”.

__ 

Lumen Gentium nr 1/2020 można zamawiać w sklepie internetowym Papieskich Dzieł Misyjnych missio.pl 

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM