Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

Dlaczego zatem misje?
W przełomowej dla misjologii encyklice Redemptoris missio Jan Paweł II wyraża swoje zdumienie, że po dwudziestu wiekach chrześcijaństwa większa część ludzkości nie zna jeszcze Chrystusa ani jego posłannictwa: „Liczba tych ludzi, którzy nie znają Chrystusa i nie należą do Kościoła, stale wzrasta, a od zakończenia Soboru niemal się podwoiła.

Jubileusz 30-lecia "Światła Narodów"

Każdy nowy rok kalendarzowy zapowiada liczne i ważne wydarzenia. Z drugiej strony staje się okazją, aby przy przeżywaniu kolejnych rocznic i jubileuszy nie tylko spojrzeć wstecz, ale dokonując wnikliwych analiz i refleksji, podejmując duchowe i intelektualne dziedzictwo minionych dni, zwrócić się ku przyszłości i podjąć z entuzjazmem czekające nas wyzwania (por.Novo millennio ineunte, nr 3).

Lumen Gentium to nie tylko zmiana dotychczasowego tytułu organu prasowego PUM, ale również zmiana profilu i częstotliwości ukazywania się czasopisma. Ze wstępu do pierwszego numeru ks. dr. Tomasza Atłasa, dyrektora krajowego PDM, wynika, że kwartalnik Światło Narodów przyjął obecnie formę półrocznika i będzie ukazywał się pod tytułem Lumen Gentium.Zeszyty Misjologiczne. Będzie kontynuatorem Światła Narodów oraz zawieszonego periodykuZeszyty Misjologiczne, podkreślając w ten sposób ścisłą współpracę PDM z UKSW.

Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne
ISSN 2083-5019

Organ prasowy Papieskiej Unii Misyjnej, wydawany w cyklu półrocznym

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Jarosław Różański
Zastępca Redaktora Naczelnego: ks. dr Tomasz Atłas
Redaktor Prowadzący: Elżbieta Kaczak-Kościańczuk

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM